Việt Nam có quan hệ ngoại giao với cả Hàn Quốc lẫn Bắc Triều Tiên. Hàn Quốc là nhà đầu tư hàng đầu, còn Bắc Triều Tiên là anh em xã hội chủ nghĩa. Giả sử Bắc Triều Tiên mang quân đi “giải phóng” Hàn Quốc thật thì Việt Nam sẽ phản ứng như thế nào? Có mấy kịch bản:
Kịch bản 1 (khả dĩ nhất): đề nghị hai bên kiềm chế và giải quyết xung đột bằng biện pháp hoà bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế.
Kịch bản 2: Về phe với Hàn Quốc, phản đối Triều Tiên gây chiến.
Kịch bản 3: Về phe với Bắc Triều Tiên, ủng hộ giải phóng Hàn Quốc, xây dựng chủ nghĩa xã hội.
Thấy kịch bản nào cũng khó xử cả. Nói như kịch bản 1 và 2 thì biết ăn nói thế nào với lịch sử? Nói như kịch bản 3 thì… tiêu.

Comments are closed.