Thuyền to thì sóng lớn …
Thứ còn lại chỉ là Tình Người 🙂
Vì căn bản ai sống mà không vì lợi bản thân ..
Nên mình không thể bắt người ta phải sống đúng ý mình được ..
Gì không sợ chứ sợ Khẩu Nghiệp lắm !
See Translation

Comments are closed.