Thực ra thì với trình độ của Xuân Anh, nhan nhản quan chức hiện nay còn chạy việt dã cũng không tới.
Mà khai thật bằng cấp, tức là ko cần khai bằng dởm, thì Xuân Anh vẫn leo cao, nhờ có bố ủn mông.
Cái chết của Xuân Anh là thích hão, thích nhiều bằng cấp hơn người nên … kiếm thêm vài bằng online cho nó hoành.
Và Xuân Anh chết cũng không chỉ vì bằng cấp dối gian.
Xuân Anh chết vì ….là quan tham xứ này.