Noel, lại vào cuối tuần mà vêu! Bạn bè tao tác cả! Đành làm bài thơ trách bạn. Trúng ông nào thì trúng, Do Huu Luc, Thiên Vũ Anh, Binh Nguyen Thai, Tư Khương Bùi, Thachnnvn Ngoc… nhể?!
TRÁCH BẠN
Muốn ăn cơm trắng với giò
Thì đành nín thở qua đò một phen…
Cơ mà đến lễ Nô en
Cũng nên nhậu kín anh em bạn bầu
Đằng này lại chẳng thấy đâu
E rằng đến lúc công hầu ai khen
Ngựa thường nết cũ đường quen
Bạn tôi đức tiết mà nên sang giàu…
Ba hồn bảy vía bạn đâu
Qua nhà tôi uống với nhau chén tình!