Đủ các loại thuế phí để xây dựng đất nước đàng hoàng hơn, to đẹp hơn.
Khẩu hiệu ngành Thuế: “Nộp thuế là yêu nước”
Thuế trước bạ xe dưới 09 chỗ ngồi sắp có hiệu lực tăng 12% giá trị xe.
P/s. Tổng kết phí cầu đường trong gần 01 năm qua đóng góp cho hành trình luật sư.

Comments are closed.