Bác sỉ người Mỷ Ulana Suprun, Quyền Bộ Trưởng Bộ Y Tế Ukraine tiếp tục nhận ̣được sự tín nhiệm và ủng hộ của các Quốc Gia G7,
G7 muốn Ukraine trở thành quốc gia thịnh vượng, trước hết là cải thiện Y Tế Ukraine, Chánh Phủ Ukraine đã bổ nhiệm bác sỉ Mỷ Ulana Suprun làm Bộ Trưởng Y Tế, để chứng tỏ Chánh Phủ Ukraine quyết tâm về những vấn đề accountability and transparency, điều kiện mà các quốc gia G7 đòi hỏi để viện trợ phát triển cho Ukraine với số tiền lên đến hàng chục tỉ dollars. G7 đã thừa nhận việc bài trừ tham nhủng đã có hiệu quả.
See Translation